Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym do pobrania tu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SprzedającegoSprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 14. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
        Sprzedający 
  nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
          odstąpienia od umowy;
 15. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
        według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
        c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
          krótki termin przydatności do użycia;
 16. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
        opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę 
          zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
      e. w którejprzedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
          charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
       f. w której przedmiotem świadczenia;są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
          komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
          otwarte po dostarczeniu;
      g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
           spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
          terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
          prawa odstąpienia od umowy;
      h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.